پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
بسمه تعالي

 سيستم نگهداري اسناد قابليت تعريف دارايي هايي مانند ملک و خودرو با توجه به وضعيت مالکيت ، موقعيت دارايي،نوع کاربري و نوع عملياتي که روي اسناد انجام مي شود  بوده که در آن ميتوان عملياتي مانند تحويل و دريافت اسناد مربوط به خودرو و ملک را ثبت نمود و اسناد هر يک از اين دو دارايي مورد نظر را نيز مي توان گزارش گرفت.

قابليتهای سيستم نگهداری اسناد
-امکان تعريف موقعيت دارايي ها
-امکان تعريف وضعيت مالکيت دارايي ها
- امکان تعريف نوع کاربري دارايي ها
-امکان تعريف دليل انجام عمليات بر روي اسناد
-امکان تعريف نوع عمليات برروي اسناد
-امکان تعريف خودرو با توجه به ساختار سازماني
-امکان تعريف ملک با توجه به ساختار سازمانی
-امکان پيوست ضميمه فايل مربوط به هر يک از دارايي هاي ملک و خودرو  تعريف شده
-امکان ثبت تحويل / دريافت هر کدام از اسناد ملک يا خودرو با توجه به ثبت اوليه در فرم هاي مورد نظر خودشان
-امکان گرفتن گزارش براي هر يک  از داراييهاي تعريف شده و عمليات تحويل /دريافتي که برروي اسناد شده است - امکان ارتباط با سيستم اموال  و استفاده از اين دارايي هاي مورد نظر در فرمها و همچنين براي مشخص نمودن مواردي مانند ارزش دفتري ، قيمت تمام شده و ...  باتوجه به دارايي هاي انتخاب شده از سيستم نگهداري اسناد در سيستم اموال