پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

مبنای کنترل پرسنل از نقطه نظر مسئول مستقیم، همکار، زیردستان و مشتریان اعداد و امتیازاتی است که پرسنل به دست می‌آورند. این اطلاعات یک سری امتیازات خام می‌باشد که توسط ابزار تحلیل قابل تصمیم‌گیری و ارزیابی می ­باشد.