پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۶ يکشنبه ۳۰ مهر   

با هدف نظارت و کنترل بر عملکرد فعالیت‌ها در بانک نیاز است تا گزارشات تحلیلی در بُعدهای  متفاوت از قبیل نوع بازرسی و... مورد بررسی قرار داده شود.

 

Hafiz_BI