پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

 

 

شرکت فن آوران حفیظ سامانه

 

 

راهنمای استفاده از بستر پشتیبانی آنلاین   

 

 

 

 

موضوع: استاندارد ثبت اطلاعات در  (JIRA)

support online


 

 

فهرست موضوعات

ایجاد مورد جدید (Create Issue) : 3

پروژه (Project): 3

نوع مورد (Issue Type): 4

ثبت مورد جدید: 5

خلاصه مورد (Summary): 5

ارجحیت (Priority): 6

تاریخ نیاز (Due Date): 7

زیرسامانه (ها) (Component/s): 7

نسخه یا نسخ مشاهده مورد (Affects Version/s) و نسخه یا نسخ رفع مورد (Fix Version/s): 8

گیرنده مورد (Assignee): 8

محیط کاری (Environment): 9

توضیحات (Description): 9

تخمین زمان اولیه (Original Estimate) و تخمین زمان ثانویه  (Remaining Estimate): 10

ضمیمه(Attachment): 10

برچسب (ها) Labels: 11

الگوی درج مطلب در قسمت Description. .11

نمونه متن قابل استفاده برای موارد درخواست رفع اشکال.. 11

نمونه متن قابل استفاده برای موارد درخواست امکان جدید.. 11.

 

 


 

 

ایجاد مورد جدید (Create Issue) :

 

 

پروژه (Project):

 

 

ابتدا در قسمت Project با توجه به حیطه مورد گزینه مناسب انتخاب می گردد؛ گزینه های موجود به شرح ذیل می باشد:

·         SetadiWorkFlow: موارد جدید مرتبط با زیرسامانه های ستادی را شامل می شود.

·         MisProject: موارد مرتبط با سامانه جامع مالی حفیظ (MIS) را شامل می شود.

·         Bazresi: موارد قدیمی مرتبط با حیطه معاونت حسابرسی و بازرسی را شامل می گردد.

·         Setadi: موراد قدیمی مرتبط با زیرسامانه های ستادی را شامل می شود.

·         Mother: موارد مورد پیگیری توسط مدیریت ارشد را شامل می شود.

·         Projecttest: تست

 

نوع مورد (Issue Type):

 

سپس در قسمت Issue Type با توجه به نوع مورد گزینه مناسب انتخاب می گردد؛ گزینه های موجود به شرح ذیل می باشد:

·         Bug: مورد کاربرد این نوع برای موارد درخواست رفع اشکال یا درخواست رفع کاستی نرم افزار می باشد.

·         New Feature: مورد کاربرد این نوع برای موارد درخواست امکان جدید در نرم افزار می باشد.

·         Task: مورد کاربرد این نوع برای موارد درخواست انجام کار (چه نرم افزاری چه غیر نرم افزاری) می باشد.

·         Improvement: مورد کاربرد این نوع برای موارد درخواست ارتقاء، بهینه سازی، بهبود و حتی بازنویسی نرم افزاری می باشد.

·         Epic: مورد کاربرد این نوع برای موارد کلانی است که نیاز به تحلیل و تقسیم موضوع دارند.

·         Story: مورد کاربرد این نوع برای مشتریانی است که می خواهند توضیحاتی را روایت وار مطرح نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.

اکنون با انتخاب گزینه Create مورد قابل ثبت می باشد.

 

ثبت مورد جدید:

 

 

 

 

در قسمت Project عنوان حیطه کاری مورد انتخاب نمایش داده می شود که فقط خواندنی بوده و قابل تغییر نمی باشد.

در قسمت Issue Type عنوان نوع مورد نمایش داده می شود که فقط خواندنی بوده و قابل تغییر نمی باشد.

 

خلاصه مورد (Summary):

خلاصه مورد (Summary):

                                                  

در قسمت Summary خلاصه متن مربوط به مورد درج می شود.

          نکته : در این قسمت لازم است؛ نیاز درخواست کننده به صورت شفاف و قابل لمس درج گردد. به عبارتی در چند عبارت مختصر درخواست مشتری یا نیاز درخواست کننده با متنی ساده و قابل فهم درج گردد. لذا توصیه می شود در صورت امکان درخواست مشتری یا نیاز درخواست کننده عیناً در این قسمت لحاظ گردد.

 

ارجحیت، اولویت یا اهمیت (Priority):

 

 

 

 

 

ارجحیت، اولویت یا اهمیت (Priority):

 

در قسمت Priority، ارجحیت مورد با توجه به گزینه های موجود قابل انتخاب می باشد، گزینه های موجود به شرح ذیل می باشد:

·         Blocker:

مورد کاربرد این گزینه جهت مواردی است که باعث توقف چرخه کاری درخواست کننده گردیده است، لذا جهت این موارد نیاز است چرخه تولید و ارائه محصول به مشتری با سرعت بالا انجام پذیرد. لذا به جز در شرایط خاص از این گزینه استفاده نشود.

·         Critical:

مورد کاربرد این گزینه جهت مواردی است که برای درخواست کننده حیاتی یا ضروری بوده، لیکن چرخه کاری درخواست کننده را متوقف نمی کند. اکثر مورد کاربرد این گزینه بیشتر در مورد درخواست رفع پیام خطای سیستمی است و در حالت دیگر موردی است که درخواست کننده در یک زمان محدود به محصول نیازمند است، به عبارتی پس از گذشت آن تاریخ انجام مورد اثربخشی خود را از دست خواهد داد.

·         Major:

مورد کاربرد این گزینه جهت مواردی است که برای درخواست کننده از اهمیت بالایی برخوردار است، این موارد شامل رفع اشکالات معمول نرم افزار و یا اشکالات اتفاقی می شود که این اشکالات مستقیماً کیفیت محصول را زیر سؤال برده و باعث خدشه در اعتبار شرکت نزد درخواست کننده می شود. اکثراً موارد اصلاحی با این گزینه ثبت می شود.

·         Minor:

مورد کاربرد این گزینه جهت موارد عادی بوده و به صورت پیش فرض از این گزینه استفاده می شود. اکثراً مواردی که مرتبط با اقدامات اصلاحی هستند با این گزینه درج می شود.

·         Trivial:

مورد کاربرد این کزینه جهت موارد با اولویت پائین می باشد. غالباً مواردی که مرتبط با اقدامات پیشگیرانه هستند با این گزینه درج می گردد.

 

تاریخ نیاز (Due Date):