پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

   

 سامانه مدیریت گردش کار 

در این سامانه فرآیند­های کاری تعریف شده و امکان تخصیص فعالیت­ ها به کاربران و عملیات فراهم می ­گردد. تمام فعالیت­ های سیستم در قالب Node­های کاری قابل تعریف در سامانه گردش کار می­ باشند و با مدل­ های مختلف گردش های کاری امکان ایجاد فرایندها به خوبی در این سامانه موجود می­ باشد.

o       تعریف فعالیت­ های گردش کار

o       تعریف Nodeها

o       تعریف قواعد عملیات

o       ارتباط با پردازش ­ها

o        امکان تعریف انواع مختلف گردش­ های کاری با استفاده از گردش­ کارهای تعریف شده در سیستم

o       کارتابل الکترونیکی         

o       مشاهده عملیات

o       مشاهده مکاتبات

o       ارجاع به کاربر بعدی

o       ارسال پیام اخطار