پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

 

سامانه تخصیص مدارک و فرم ­ها و کارشناسی پرونده ­ها 

در این سامانه عملیات روزانه نمایندگان قابل پیگیری خواهد بود و پرونده­ ها روزانه کارشناسی خواهد شد. تمام مدارک قابل تخصیص به نمایندگان می­ باشد و در این میان می­توان موجودی مدارک و عملیاتی که بر روی هر مدرک  انجام می ­شود را نمایش داد. وضعیت ها و محل فعلی مدرک در بایگانی و سنجه­ هایی که می­توان مدارک را با آن ارزیابی کرد در این سامانه موجود می ­باشد.

o        امکان تعریف انواع مدارک و فرم ­ها

§         امکان دسته بندی مدارک و فرم ­ها بر اساس نوع عملیات انجام گرفته بر روی آنها

§         امکان تعریف طبقه بندی برای فرم­ هاو مدارک

o        امکان ایجاد موجودی برگه­ های بیمه ­نامه

o        امکان اختصاص فرم­ ها و مدارک به نمایندگان

§         امکان تعیین نماینده­ ی مورد نظر

§         امکان تعیین نوع کالا

§         امکان تعیین تعداد کالا

§         امکان تعیین سریال­ های کالای اختصاص یافته

  

o        امکان تخصیص فرم ­ها به بیمه نامه­ های صادره در بانک اطلاعات بیمه

o        امکان ثبت خطا­ها و کارشناسی پرونده ­های بیمه ­نامه

§         امکان تعیین تاریخ و زمان ارزیابی ،ارزیاب ،ارزیابی شونده

o        امکان ثبت شاخص­ های کارشناسی

§         امکان ایجاد شاخص در گروه های مختلف با تعیین مبناها

§         امکان تخصیص ضریب به شاخص­ ها

o        امکان ارزیابی سیستمی و کارشناسی خودکار پرونده ­ها