پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

 

 

سامانه بیمه

امروز در فضای کسب و کار پاراديم تجديد حيات جايگزين نگرش منسوخ تمديدحيات شد‌ه‌که نتيجه آن تضمين بقاء است که باعث بقاء وتعالي سازمان مي‌باشد و عدم تبعيت به اين پارادايم ، فنا و رکود را درکسب وکار به دنبال خواهد داشت. بکارگيری و پيروی از پارادايم تجديد حيات ، نيازمند ابزارها و دانش و مهارت لازم مي‌باشد.در اين راستا شرکت حفيظ برآن شد که يک زير ساخت ERP را در، حوزه بيمه‌ای کشور با رويکرد تجديد حيات به سازمان‌های بيمه‌ای بومي‌سازی نمايد تا گامي بلند جهت کسب وکار  هوشمند در عصر حاضر را طي نمايد اين ابزار باعث ايجاد انقلابي در حوزه بيمه خواهد شد و امکان مديريت هوشمند کسب و کار بيمه را در ايران فراهم خواهد نمود.