پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
قبل از ساختن يک ديتابيس اوراکل بایدتصميم بگيريدکه چگونه مي خواهيدازديتابيس درمقابل خطاهاي بالقوه محافظت کنيد.
عموما Backup و Recovery به استراتژي هاي گوناگون وطرز عمل شمادرمحافظت ازديتابيس واطلاعات درمقابل ازدست رفتن آنهاوهمچنين احياء وتصحيح اطلاعاتي که خطابرروي آنهارخ داده است،برمي گردد.
اگرقبل ازساختن ديتابيس استراتژي Backup ايجادنکنيد درصورتي که يک خطاي disk رخ دهد و DataFile هاو On Line Redo Log هاو ياکنترل فايل هاراخراب کند نمي توانيد Recovery رااجراکنيد و بنابراين احتمالا بعضي ازاطلاعات قابل برگشت نخواهندبود.
لینک زیر حاوی اطلاعات بیشتری در این زمینه می باشد