پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
امضای دیجیتال
امضای دیجیتال ، ماحصل رمزنگاری مقدار Hash داده مبادله شده بوده و روشی ایمن به منظور امضای الکترونیکی اطلاعات با استفاده از کدها ویا علائمی است که از لحاظ الکترونیکی معادل یک امضای دستی می باشند. امضای دیجیتالی، مبتنی بر ترکیب ایده سنتی Hashing داده و رمزنگاری کلید عمومی است .یک مرکز معتبر صدور گواهینامه های دیجیتال ، گواهینامه های دیجیتالی صادرشده را به کلیدهای عمومی مربوط به هر یک نسبت می دهد . فرآیند امضاء ، مخالف فرآیند رمزنگاری است : از کلید خصوصی به منظور رمزنگاری Hash و از کلید عمومی برای بررسی صحت امضاء ( رمزگشائی ) استفاده می شود .

فرآیند امضای داده توسط فرستنده پیام :

دریافت پیام اولیه و محاسبه یک مقدار Hash با استفاده از یک الگوریتم hashing
رمزنگاری Hash توسط یک تابع رمزنگاری و اعمال کلید خصوصی توسط فرستنده پیام ( پیام اولیه به همراه مقدار Hash رمز شده ، یک پیام دیجیتالی امضاء شده را تشکیل می دهند)
ارسال پیام دیجیتالی امضاء شده برای گیرنده

فرآیند بررسی صحت امضاء ارسالی همراه داده :

پس از دریافت پیام توسط گیرنده ، در ابتدا ، Hash رمز شده با استفاده از کلید عمومی فرستنده رمزگشائی می گردد( Hash رمزگشائی شده)
محاسبه محلی مقدار Hash پیام ارسالی با استفاده از یک الگوریتم Hashing
مقایسه نتایج بدست آمده در مراحل قبل : Hash رمزگشائی شده با مقدارمحلی Hash مقایسه و در صورتیکه نتیجه یکسان باشد ، صحت و اعتبار پیام ارسال شده توسط فرستنده تائید می گردد .

لازم است به این موضوع دقت شود که ضرورتی به رمزنگاری محتوی پیام وجود نداشته و صرفا" امضای دیجیتالی رمز می گردد( مگر اینکه شرایط خاصی در ارتباط با محرمانگی محتوی وجود داشته باشد که در چنین مواردی می بایست محتوی نیز رمزنگاری گردد ) . در صورتیکه به هر دلیلی محتوی پیام توسط افراد غیرمجاز تغییر داده شود ، Hash رمز شده اولیه با مقداری که بصورت محلی مجددا" محاسبه می گردد ، مطابقت نداشته و صحت امضای فرستنده تائید نمی گردد . همچنین ، ایجاد یک امضای تقلبی عملا" غیرممکن است ، چراکه افراد غیر مجاز آگاهی لازم در ارتباط با کلید خصوصی را دارا نمی باشند ( رمزنگاری مقدار محاسبه شده Hash با در نظر گرفتن کلید خصوصی فرستنده انجام خواهد شد.)
 
لینک زیر حاوی اطلاعات بیشتری در این زمینه می باشد