پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-امکان تجمیع حسابهای شعب تا سطح حسابهای معین

2-امکان حذف حسابهای فی مابین

3-امکان تهیه گزارش تجمیعی از شعب وابسته

4-امکان تهیه تراز ترکیبی از حسابها

5-امکان مرور حسابهای شعب وابسته

6-امکان اعمال حساب شعب در دفاتر مرکز