پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-امکان تعیین دوره های بودجه در بازه های زمانی دلخواه

2-پیش بینی هزینه های محصول به تفکیک مواد /دستمزد و سربار

3-امکان پیش بینی هزینه های مراکز به تفکیک مواد/دستمزد و سربار

4-امکان پیش بینی موجودی محصولات در پایان دوره های مختلف

5-امکان تهیه صورت های مالی تخمینی

6-پیش بینی بودجه نقدی

7-پیش بینی انواع خرید ها در دوره های مختلف

8-پیش بینی روش های تهیه مواد اولیه و تعیین موجودی

9-امکان تهیه بودجه کامل انعطاف در سطوح ظریف متعارف تولید

10-امکان اعمال نظام کنترل بودجه و تحلیل انحرافات