پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-انجام کلیه فرایند های عملیاتی اعتبارات دولتی اعم از کنترل اعتبارات مصوب و تخصیص یافته

2-اعتبار انجام فرایند اعتبار واگذار ی اعتبار عملیات مربوط به هزینه و ....

3-صدور سند های اتوماتیک برای هر یک از رویدادهای بند فوق و ارسال به سیستم حسابداری و حذف کامل صدور سند دستی

4-امکان ارسال خودکار تعهد های انجام شده و دستور پرداختها

5-امکان ارسال خودکار سند های برگشتی اعتبار  به رده مافوق و رده های مادون

6-امکان جابجای وجوه از یک رده به رده دیگر و صدور سند حسابداری این فرایند به طور خودکار

7-امکان انجام کلیه مراحل دریافت ارسال قبول و واخواست هزینه و صدور سند ان بصورت خودکار

8-امکان ارائهگزارش های جامع گردش اعتبار  کارت رده و تخصیص و تسلسل ها

9-امکان ارائه انواع گزارش های مورد نیاز از جمله گزارش های تفکیکی رده ها ، ردیف های بودجه

10-مغایرت دستور پرداخت گردش اعتبار و تسلسلها

11-ایجاد سرعت بالا و افزایش دقت در اجرای عملیات

12-ایجاد امکان اتصال بودجه و دریافت اتوماتیک تخصیص های صادره

13-امکان استفاده از کد تفضیلی 5

14-امکان دریافت هزینه مستقیم و صدور چک

15-ایجاد کلیه وضعیت رده در فرمهای هزینه  دریافتی و هزینه قبولی

16-امکان گزارش گیری تفکیکی و تجمیعی بررسی و پیگیری حسابها در اعتبارات

17-امکان جستجو کلیه اطلاعات از اعتبارات و مانده گیری از دو حساب