پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-امکان تعریف مدل های مختلف صورت های مالی

2-امکان تعریف یاداشت های همراه طبق نظر کاربران

3-امکان تعریفذ صورت های مالی مقایسه ای

4-امکان رد یابی مانده یک سر فصل حساب صورت های مالی در طی چندین سال مالی

5-امکان مقایسه صورت های مالی تخمینی با صورت های مالی واقعی و تعیین انحرافات

6-امکان ارتباط با سیستم حیابداری مالی و به روز رسانی مانه مالی صورت های مالی بر اساس نظر کاربران

7-امکان تجزیه و تحلیل صورت های مالی

8-امکان تهیه جداول مکمل صورت های مالی و تهیه گزارش های مدیریتی از مانده حسابها