پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 
 
حضور و غیاب :
سیستم حضور و غیاب ، تامین کننده اصلی خوراک برای سیستم حقوق و دستمزد می باشد . این سیستم ورود و خروج های یک پرسنل را دریافت کرده و بعد از محاسبه آن را تبدیل به پارامتر های خواسته شده برای سیستم حقوق و دستمزد کرده و برای این سیستم ارسال می کند . شیفت های پرسنل در این سیستم تعریف می شود . این سیستم توانایی دریافت اطلاعات از دستگاه کارت خوان را دارد . بعد از دریافت اطلاعات از دستگاه ، با توجه با نیاز کاربر قابلیت درج اتوماتیک ماموریت ها و مرخصی های ساعتی دریافت شده را دارد . در این سیستم می توان یک دوره را با دو بازه تاریخی متفاوت ثبت کرد . این قابلیت این امکان را می دهد که در محاسبات روز های کارکرد را با یک بازه تاریخی و بقیه پارامتر ها را با بازه تاریخی دیگر محاسبه نماید . این سیستم دارای نمودار میله ای ، جهت نمایش گرافیکی رفت و آمد پرسنل در روز های یک دوره می باشد . در این نمودار مقاطع رفت و آمد پرسنل با رنگبندی تعریف شده ای از هم متمایز شده اند . در این نمودار قابلیت ویرایش مقاطع با توجه به سطوح امنیتی تعریف شده برای پرسنل میسر می باشد . همچنین امکان ردیابی شخص و یا دستگاه تعریف کننده قطعه ورود و خروج را دارا می باشد .
در قسمت محاسبات ، این سیستم تمامی کارکرد های تعریف شده را در دوره تعیین شده به ریز محاسبه کرده و به کاربر نمایش می دهد . و در صورتی که کاربر محاسبات را تائید کند ، مجموع پارامتر ها برای سیستم حقوق و دستمزد ارسال می شود .
توانمندی ها :
·  امکان تعریف انواع شیفت ها برای پرسنل (ساعتی ، معمولی ، دوره ای)
·  امکان تعریف دوره های کاری
·  امکان تعریف تقویم
·  امکان تعریف مقطع شیفت با توجه به نیاز سازمان و تعیریف زمانبندی برای آن مقطع
·  امکان تخصیص مقاطع تعریف شده به روز های تقویم
·  امکان تعریف تنظیمات حضور و غیاب با توجه به سازمان
·  امکان اعطای دسترسی به مدیران و پرسنل برای مشاهده کارکرد سایر پرسنل و نمودار میله ای به طور مستقل
·  محاسبه مرخصی گرفته شده و مانده مرخصی تا روز جاری برای پرسنل با شیفت های متفاوت
·  ثبت تغییرات شیفت های پرسنل در روز های مختلف
·   امکان دریافت اطلاعات از دستگاه کارت خوان و پردازش ساعات ماموریت و مرخصی و اعمال آن در برنامه
·   نمودار میله ای برای نمایش ساعات حضور و مرخصی و ماموریت ها
·  واسط گرافیکی زیبا و کارآمد نمودار میله ای جهت مشاهده کارکرد روزانه پرسنل در یک نگاه
·   اعمال تغییرات بر نمودار میله ای برای پرسنل با سطوح دسترسی تعریف شده 
·  امکان محاسبه کارکرد و غیبت تا یک روز خاص
·  امکان تائید و یا رد تائید برای مرخصی ها و ماموریت های گرفته شده
·   امکان تعریف دو بازه تاریخی برای یک دوره . جهت نمایش در نمودار میله ای و محاسبات حضور و غیاب
·   محاسبه جزئیات کارکرد به ریز و ارسال کلی برای سیستم حقوق و دستمزد برای پرسنل با شیفت های متفاوت
(شیفت ساعتی ، شیفت های معمولی ، شیفت های دوره ای مثل نگهبان) در چند ثانیه
·   جزئیات کارکرد شامل :کارکرد، اضافه کار عادی ، اضافه کار تعطیل رسمی اضافه کاری شب ، کسر کار ابتدا ،کسر
 کار بین ، کسر کار انتها ، مرخصی استحقاقی ، مرخصی استعلاجی ، بدون حقوق ، اضافه کار ماموریت ، حضور
پرسنل ساعتی ، مرخصی ساعتی آموزشی
·  مشاهده اطلاعات کارکرد به ریز تا روز جاری برای هر پرسنل با توجه به دسترسی های امنیتی