پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

سیستم تشکیلات یکی  از زیر سیستم های پایه ای واساسی گروه منابع انسانی می باشد. این سیستم به تنهایی کاربرد اجرائی ندارد وبا مهیا کردن زیر ساختهای حیاتی از جمله تعریف پست ، شغل ، گروه های شغلی ، ارتباط پست وشغل، تعریف شرایط احراز پست محاسبه گروه شغلی ومواردی از این قبیل ،بستر لازم برای فعالیت های دیگرزیر سیستم های موجود در گروه منابع انسانی را فراهم می کند

توانمندی ها ووظایف اصلی زیر سیستم تشکیلات


 • تعریف مهارتهای کاری
 • تعریف گروه شغلی ومشاغل
 • تعریف انواع پستهای سازمانی وارتباط آنها با مشاغل
 • تعریف ساختار های سازمانی
 • تعریف گروه های تحصیلی با اختصاص رشته های تحصیلی به هر یک از این گروه ها
 • تعریف آیین نامه وشرح وظایف واهداف سازمان
 • تعریف شعب وستاد اجرائی با امکان اختصاص درجه وشعبه
 • اختصاص عوامل حقوقی مرتبط به هر یک از پستها به صورت تکی وگروهی
 • اختصاص عوامل حقوقی مرتبط به هر یک از گروه های شغلی
 • اختصاص عوامل حقوقی مرتبط به ه محل خدمت به صورت تکی وگروهی
 • اختصاص حق کارشناسی
 • امکان تعریف فرآیند های کار سنجی
 • تعریف ارتقاء گروه شغلی
 • محاسبه ارتقاء گروه شغلی پرسنل به تفکیک گروه
 • نمایش مغایرت در وضعیت پستهای نیروی انسانی با امکا ن اصلاح هر یک از آنها با پستهای متناسبی که سیستم محاسبه کرده وپیشنهاد می دهد
 • تعریف شرایط احراز برای هر یک از پستها که این کار می تواند به صورت تکی وگروهی صورت گیرد
 • امکان تعریف تجهیزات خصوصی پستهای سازمانی
 • تعریف ساختار نیروی انسانی با این امکان که سیستم رکورد هایی را که در آنها درجه پست وشعبه با یکدیگر متناسب نباشند را مشخص  وتفکیک می کند
 • گزارش های متنوع مدیریتی وآماری از وضعیت پستها ،نیروی انسانی و