پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
بسمه تعالی
حسابرسی بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی است. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر، گردآوری می کنند.
حسابرسی فرآيندی است منظم و با قائده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.
نرم افزار حسابرسی فرآيند حسابرسی را تهسل کرده و با ایجاد تیم های مختلف کاری و ارائه فعالیت به آنها عملیات را مدیریت و با جمع آوری نتایج، گزارشات مختلفی جهت استفاده در عملیات و نیز ارائه به مدیریت ایجاد خواهد کرد.
سیستم حسابرسی شرکت حفیظ در نوع خود ساز و کار کامل و جامعی را جهت این عملیات حسابرسی در اختیار حسابرسان قرار می دهد و کلیه مراحل کار و گزارشات نهایی به صورت مکانیزه توسط این سامانه وب نهاد انجام می گردد.
امکانات سیستم:
  • امکان تعریف سرفصل حسابها
  • مدیریت دوره های حسابرسی
  • تعریف موضوعات حسابرسی
  • تعیین کنترل های حسابرسی و داخلی
  • ایجاد و یا بارگذاری کاربرگ های اصلی و فرعی حسابرسی بر اساس شعبه و گروه حسابرسی
  • مدیریت کاربرگ های مالی، تسهیلات و توضیحی
  • قابلیت بارگذاری فایل در تمامی بخش ها
  • امکان تعیین اعضاء گروه های حسابرسی و شعبات مربوطه در طول دوره های حسابرسی
  • اخذ گزارشات مورد نیاز در خصوص کاربرگ های اصلی و فرعی
  • اخذ گزارشات کاربرگ های توضیحی و در نهایت گزارش نهایی