پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-امکان هزینه یابی به روش نرمال

2-امکان هزینه یابی  به روش استاندارد و واقعی

3-امکان هزینه یابی سیستم سفارش کار

4-امکان هزینه یابی سیستم زنجیره ای

5-امکان هزینه یابی سیستم مرحله ای

6-امکان تنظیم ب او ام      و ب او سی

7-امکان ارتباط با سیستم بودجه در خصوصدریافت نرخهای جذب شده سربار

8-امکان تعریف مراحل /مراکز هزینه/ایستگاه های کاری بطور پویا

9-امکان جذب هزینه های سربار بر مبنای فعالیت

10-امکان تخصیص هزینه ها ی مواد اولیه از طریق ارتباط با سیستم حسابداری انبار

11-امکان تخصیص هزینه های دستمزد از طریق سیستم تایم شیت

12-امکان تهیه و تعلیم گزارش تولید

13-امکان تهیه گزارش ساختار محصول

14-امکان تهیه گزارش هزینه یابی محصول بطور پویا