پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   
 

1-امکان دریافت اطلاعات پرسنلی از سیستم حقوق دستمزد

2-امکان تعریف فعالیت های غیر تولیدی،ایستگاه های کاری و مراکز هزینه

3-امکان ثبت کارکرد روزانه و ماهانه پرسنل

4-امکان اخذ گزارش کارکرد پرسنل بر روی سفارشات مختلف به تفکیک مراکز هزینه در مقاطع مختلف،ایستگاهای مربوطه و نوع کار صورت گرفته

5-امکان اخذ گزارش زمان مصروفه بر روی سفارشات مختلف به تفکیک مراکز هزینه و پرسنل

6-امکان اخذ گزارش فعالیتهای صورت گرفته در هر مرکز به تفکیک پروژه ،اشخاص و نوع کار

7-امکان طراحی گزارشات مورد نیاز  توسط کاربر

8-امکان دریافت اطلاعات حقوقی  پرسنل از سیستم حقوق دستمزد و تسهیم این هزینه ها بر روی سفارشات و مراکز مختلف

9-امکان ارائه گزارشگیری جامع تایم شیت