پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   
 

1-دریافت  اطلاعات انبارها از سیستم انبار ،قیمت گذاری کالا از سیستم فروش و معرفی پرسنل از سیستم حقوق دستمزد

2-امکان تعیین سقف کالا ،بن کالا

3-صدور فاکتور توزیع

4-امکان طراحی چاپ صدور حساب توزیع

5-امکان چاپ بن

6-ارائه گزارشات جامع توزیع و بنهای دریافتی پرسنل و کالاهای دریافت نشده پرسنل

7-امکان دریافت و ارسال گزارشها از مراکز شعب و بالهکس