پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-انجام کلیه فرایند های مربوط به بانکها و صندوق

2-امکان کنترل چکهای دریافتی و پرداختی و کلیه عملیات مرتبط با ان تا سطح پیگیری حقوقی

3-امکان ارائه انواع گزارش ها از خزانه داری و پیش بینی گزارش ساز

4-امکان تهیه صورت مغایرت بانکی

5-امکان چاپ چک با انواع چاپگر

6-امکان پشتیبانی از عملیات دریافت و پرداخت اسناد انتضامی

7-امکان صدور سند حسابداری عملیات دریافت و پرداخت بصورت خودکار

8-امکان ارائه صورت ریز تجزیه سنی مطالبات و محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

9-پیش بینی تنظیم دستور پرداخت  بطور اتوماتیک

10-امکان جابجایی وجوه بین بانکی بصورت اتوماتیک

11-امکان کنترل کلیه عملیات مربوط به دریافت و پرداخت فیش و حواله

12-امکان کنترل عملیات دریافت وپرداخت صندوق و چاپ رسید

13-امکان اخذ گزارش های مختلف از اشخاص

14-پیش بینی عملیات مربوط به وجوه سپرده

15-امکان تقسیم یک حساب بانکی به چند حساب مجازی جهت کنترل مستقل عملیات بانکی حساب مربوطه

16-امکان اخذ گزارش های مختلف و کامل از سیستم دریافت و پرداخت

17-امکان پشتیبانی از عملیات ارزی