پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

 

1-استفاده از ساختار حسابداری یونیک ماتریسی

2- پیش بینی شش سطح حساب شامل گروه حساب ،حسابهای کل معین و 3 سطح تفضیلی

3-پیش بینی سال مالی بعنوان تفضیلی چهارم برای مقاصد حسابداری دولتی که موجب میشود یک سطح به سطوح حساب افزوده شود

4-پیش بینی انواع قابلیت های مورد نیاز در سند حسابداری اعم از دسترسی به گزارشها ،دریافت گزارش از یک حساب خاص که در سند مورد استفاده قرار گرفته است

5-کپی و انتقال تمام یا بخشی از سند به سند های دیگر و پیش بینی انواع چاپ سند حسابداری

6-پیش بینی امکان بررسی حسابها  از بالاترین سطح حساب تا انتهایی ترین اطلاعات مندرج از سند

 حسابداری و ایجاد زمینه بررسی وضعیت مالی هر سازمان در کمترین زمان ممکن

7-امکان معکوس کردن اطلاعات طبقات حساب به منظور  بهینه سازی در بهره برداری از اطلاعات مالی

8-پیش بینی  انواع گزارش ها به طور نموداری و ارسال ان به محیط اکسل

9-پیش بینی انواع دفاتر آزاد  برای مقاصد خاص

10-پیش بینی دفاتر استاندارد اعم از کل روزنامه معین و سطوح تفضیلی

11-پیش بینی انواع گزارش های  تراز ازمایشی در طبقات هشت ستونی و چها ستونی

12-امکان صدور اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه دوره های مالی

13-امکان مراجعه  به اطلاعات مالی سنوات مختلف در کمترین زمان

14-پیش بینی مشخصه پنجم جهت مقاصد خاص دولتی بعنوان سطح تفضیلی 5

15-امکان صدور سند بستن حسابها موقت به صورت اتوماتیک