پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

امكانات و ابزار

 • قابليت تعريف و کدگذاری انواع مدارک و مستندات موجود
 • قابليت ثبت اطلاعات فرآيند به ريز فعاليت
 • قابليت ثبت و به روز‌ رساني اطلاعات فرآيندها شامل زير ساخت‌ها، صلاحيت شاخص‌ها، ورودی، خروجي و مدارک مرتبط با فرآيندها
 • امكان نمايش فرآيندها و ارتباط بين ورودي و خروجي آن‌ها به بهترين روش
 • امكان شناسايي فرآيندهای بحراني در كل سازمان
 • امکان ايجاد ارتباط بين فرآيندها در جهت اهداف عالي سازمان
 • امکان پيگيری و پايش شاخص‌های فرآيندها و ثبت سوابق مربوطه
 • امکان بايگاني سوابق مستندات مديريت کنترل کيفيت
 • امکان ثبت پيشنهادها و انتقادهای اصلاحي
 • قابليت ثبت اطلاعات مميزی داخلي
 • قابليت تعريف چک ليست‌های ممیزی
 • قابليت ثبت نتايج مميزی
 • قابليت ثبت موارد عدم انطباق و اعلام هشدار جهت پيگيری
 • قابليت تهيه انواع گزارش‌های متني و نموداری
 • قابليت برنامه ريزی زمان انجام مميزی سالانه و ماهانه
 • امکان ارزيابي اوليه تامين کننده
 • امکان ارزيابي دوره‌ای تامين کننده
 • قابليت ارتباط اهداف کيفي سازمان با فرآيندها
 • قابليت ثبت اقدام اصلاحي و پيشگيرانه
 •  قابليت ثبت و درج شواهد عيني مميزی در نرم‌افزار
 •  قابليت دريافت نقشه و جريان فرآيند در فايل visio
گزارشات و تحيل
1-گزارش اسناد و مستندات (فرآيندها، روش کاری، نظام
 مديريت کيفيت)
2-گزارش مميزیهای انجام شده
3-گزارش کنترل شاخص‌ها و معيارهای سازماني
4-گزارش اقدامات اصلاحي پيشگيرانه جهت بهبود سيستم
5-گزارشات آماری و تحليلي ميزان عدم انطباق‌ها
6-گزارشات ميزان تحقق اهداف کيفي و کلي سازمان