پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
به نام خدا


سامانه اموال
این زیر سیستم مدیریت اموال و دارایی ها را بر عهده دارد که شامل :
1.     ثبت اطلاعات پایه ای دارایی :
ü      تعریف گرو های دارایی چند سطحی
ü      انواع تغیرات در دارایی ها
ü      تعریف ملحقات دارایی
2.     ثبت دارایی در طبقات دارایی مختلف
3.     تغییرات جمعداری :
ü      تغییر پلاک دارایی
ü      تغییر مرکز هزینه و استقرار
ü      تغییر قسمت
ü      تغییر قیمت
ü      عودت دارایی و نمایش در کارتابل مقصد
ü      عملیات مازاد
4.     لیست گیری از دارایی های و ارسال به اکسل در فرم
5.     اموال گردانی
ü      تهیه لیست شمارشی
6.     محاسبه استهلاک
7.     گزارش گیری :
ü      گزارش کارت دارایی
ü      گزارش دارایی بر اساس طبقه و گروه دارایی
ü      گزارش استهلاک بر اساس مرکز استقرار و هزینه ...
سامانه انبار :
این زیر سیستم جهت مدیریت انبار و کالاها می باشد که البته ارتباط بین اموال و دارایی را نیز در خود دیده است این توانمندی ها شامل :
1-    تعریف اطلاعات پایه ای سیستم
ü      تعریف انبار و مشخصات ان
ü      تعریف انبار دارها
ü      مشخصات سیستم ریالی انبار
ü      مشخصات کالاها
§         روش های قیمت گذاری
§         انواع موجودی
§         انواع کلاس کلا ها
§         تعریف گروه کالا
§         تعریف کد کالاها
ü    تخصیصات کالا و اموال
ü    انبار گردانی و انواع آن
ü    سفارش خرید و وضعیت انها
2-    درخواست و سفارش خرید
3-    انواع عملیات های تعدادی
ü      رسید تعدادی
ü      رسید خرید
ü      رسید اصلاحی
ü      رسید برگشت از حوال ها
ü      تعدیل
ü      حواله خرید
ü      حواله اهدایی
ü      حواله انتقال بین انباری
ü      حواله مصرف
ü      حواله امحا
ü      حواله برگشت از مصرف
4-    عملیات های ریالی
ü      برگشت از تولید
ü      انبارگردانی
ü      برگشت از مصرف
ü      برگشت از ارسال امانی
ü      انتقال بین انباری
ü      اهدایی
ü      قیمت گذاری
ü      تعدیلات
5-    انبار گردانی
6-    گزارشات :
ü      گزارش کاردکس
ü      گزارش های تعدادی
ü      گزارش های ریالی

       گزارش قطع شناخت

       گزارش مرکز هزینه و استقرار

       گزارش عودت اموال

       گزارش درخواست کالا

       گزارش لیست اموال