پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   
سیستمهای موجود در سامانه MIS حفیظ به شرح زیر میباشد:
 
سيستم حسابداري مالي 
سيستم طراحي گزارشات و صورتهاي مالي
سيستم حسابداري انبار
سيستم حسابداري اموال
سيستم خزانه داري
سيستم فروش 
سيستم توزيع
سيستم حقوق و دستمزد  
سيستم حسابداري قيمت تمام شده
سيستم اعتبارات (دولتي)
سيستم رسيدگي (دولتي)
سيستم تايم شيت
سيستم بودجه
 
مشخصات عمومی سامانه MIS حفیظ:
 
طراحي و تحليل سيستمها بر اساس متولوژي شي گرا
برقراري ارتباطات سه گانه پايگاه داده هاThree tier
تبعيت كامل از پروتكل Client/Server
استفاده از بسترهاي اطلاعاتي در دوسطح كاربران عادي MsAccessو كاربران حرفه اي Ms SQL Server
استفاده از واسطه هاي گرافيكي و بكارگيري حداكثر امكانات O.S.
يكپارچگي طراحي فرم ها جهت سهولت آموزش كاربران
وجود ابزارهاي قدرتمند كنترل داده ها و امنيت اطلاعات
بكارگيري ابزارهاي Crystal Report  بعنوان يكي از قويترين ابزارهاي گزارش گيري
كنترل كاربران تا پايين ترين سطوح عمليات اجرايي
تعريف كاربران در گروههاي مختلف،تعيين سطوح و دسترسي تا سطح فيلدهاي اطلاعاتي و فرم ها
تبادل اطلاعات بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده
امكان تهيه نسخه پشتيبان بطور خودكار و روي مدياهاي مختلف انتقال داده ها
رعايت اصول سيستمهاي يكپارچه مالي((AIS و تبادل اطلاعات بين زير سيستمها بطور خودكار
امكان ايجاد شركتهاي مختلف و نگهداري اطلاعات بطور مستقل و بدون نياز به نصب عمده برنامه ها
امكان به روز رساني نرم افزارها و بانكهاي اطلاعاتي بدون آسيب رسيدن به اطلاعات موجود
امكان تلفيق اطلاعات شركتهاي مختلف جهت نگهداري حسابهاي مركز و شركتهاي وابسته
امكان استفاده از گزارش سازهاي قدرتمند جهت تهيه گزارشات مديريتي
امكان تعيين دوره هاي بودجه در بازه هاي زماني دلخواه
پيش بيني هزينه هاي محصول به تفكيك مواد/دستمزد و سربار
امكان پيش بيني هزينه هاي مراكز به تفكيك مواد/دستمزد و سربار
امكان پيش بيني موجودي محصولات در پايان دوره هاي مختلف
امكان تهيه صورتهاي مالي تخميني
پيش بيني بودجه نقدي
پيش بيني انواع خريدها در دوره هاي مختلف
پيش بيني روشهاي تهيه مواد اوليه و تعيين موجودي
امكان تهيه بودجه كامل انعطاف در سطوح ظرفيت متعارف توليد
امكان اعمال نظام كنترل بودجه اي و تحليل انحرافات